ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

AHM Mühendislik Enerji İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak inşaat ve taahhüt işleri, petrol ürünleri, doğalgaz boru hatları, ve yardımcı tesislerin inşaatı faaliyetleri gösteren firmamız;

Vizyon, misyon, strateji ve değerleri doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile başta müşteri ve ilgili taraf gereklilikleri, yasal yükümlülüklerimiz olmak üzere; ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Standartlarına uygun olarak uygulayarak tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Yıllık hedeflerimizi Entegre Yönetim Sistemi politikamız çerçevesinde planlayarak, finansal, operasyonel ve iş sağlığı güvenliği çevre performansımızı ölçüp, performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi,
 • Tüm tesislerimizde uluslararası standartlarda sağlık, güvenlik, çevresel ve sosyal risk analizleri yaparak, aksiyon planları oluşturup süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Risk analizleri doğrultusunda Kalite, Çevre, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş ve çevre kazalarını, meslek hastalıklarını önlemeye, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Doğal çevremizi ve biyo çeşitliliği korumaya yönelik çevre boyutlarımızı kontrol altına alarak, insana ve çevreye saygılı olmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı,
 • Operasyonlarımız süresince yerel halklara ve çevreye herhangi bir zarar vermeden müşterimize maksimum fayda sağlamak amacıyla işletme fazlarına dahil olan tüm çalışanlarımızı ve alt yüklenicilerimize en iyi seviyede profesyonel ve teknik standartları yakalayacak şekilde kapsamlı eğitimler vermeyi ve eğitim etkinliklerini ölçerek, sürekli gelişimi,
 • Kirliliği önlemeye, atıkları azaltmaya, geri dönüşüm oranını artırmaya ve doğal kaynakların kullanımını azaltmaya yönelik önlemler almayı,
 • Enerji verimliliği ve tasarrufunu arttırmaya yönelik hizmet ve malzeme kullanmayı,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre konularında komşu tesisler, yetkili ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı ve tüm paydaşlarımızla iletişimi en üst düzeyde tutmayı,
 • Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı ve kaynaklarımız çerçevesinde müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanarak çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, yerel halkın ve çevrenin güvenlik altına alınmasını ve halk güvenliğinin operasyonlarımıza entegre edilmesini,
 • Tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı, sağladıkları, mal-hizmet ve servis kalitesini ölçmek ve iyileştirmek amacıyla sistemimize entegre olmasını sağlamayı,
 • Tüm paydaşlarımıza, şeffaf ve güvenilir bir şirkette çalışma ayrıcalığını sunmayı,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 standartları gereklerini çalışanlarımız, yüklenicilerimiz,

tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve paydaşlarımızın katılımıyla uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.


GENEL MÜDÜR
ALİHSAN DEMİRHAN